Podatki od towarów i usług remontowych – co musisz o nich wiedzieć?

26.07.2017

Obowiązek zapłaty podatku VAT od towarów i usług remontowych spoczywa na producentach materiałów, sprzedawcach i wykonawcach zlecenia. W praktyce jednak koszt ten pokrywasz Ty, opłacając fakturę brutto. Wysokość podatku ma więc duże znaczenie dla kosztów planowanej inwestycji. Sprawdź, jaki VAT obowiązuje w pracach budowlanych i kiedy możesz skorzystać z niższej stawki.

Ogólne kryteria podatkowe dla budownictwa mieszkaniowego

Podstawowa stawka podatku dla gruntów i materiałów budowlanych wynosi 23%, natomiast dla budownictwa mieszkaniowego – 8%. Nałożenie niższej stawki podatku wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

  • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych
  • budynek lub jego część musi być objęty społecznym programem mieszkaniowym

Które budynki zaliczają się do społecznego programu mieszkaniowego?

  • budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11: domy jednorodzinne, budynki o dwóch mieszkaniach i budynki wielomieszkaniowe. Dział nie obejmuje lokali użytkowych, wyodrębnionych do oddzielnej księgi wieczystej
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12

Powierzchnia lokalu a stawka VAT

Obniżona stawka podatku dotyczy lokali mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 150m2 i domów jednorodzinnych nie większych niż 300 m2. W przypadku budynków z kilkoma lokalami mieszkalnymi nie da się wyznaczyć całkowitej powierzchni – budynek tego typu nie należy bowiem do żadnej z wymienionych grup. Z tego względu zasada limitu powierzchni nie znajduje tu zastosowania, a wszystkie czynności remontowe objęte są stawką 8% VAT.

Czynności objęte stawką 8% VAT

Co konkretnie kryje się pod terminami „budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa budynków mieszkalnych”? W prawie podatkowym nie znajdziemy konkretnych definicji, a jasny obraz sytuacji da nam dopiero lektura prawa budowlanego:

  • Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. W definicji tej mieści się także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu.
  • Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, mających na celu zmianę parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Przebudowa nie obejmuje modyfikacji kubatury, powierzchni, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji.
  • Remont to wszelkie prace budowlane podejmowane w istniejącym budynku, mające na celu odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Definicja remontu nie obejmuje bieżących prac konserwacyjnych.
  • Modernizacja to prace budowlane podejmowane w celu unowocześnienia i usprawnienia obiektu. Czynności modernizacyjne mają szerszy zakres i skutki niż czynności remontowe.

W zakresie prac budowlanych mieszczą się także czynności związane z montażem i naprawą instalacji. Stawka 8% VAT obowiązuje więc przy pracach nad instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, grzewczą lub wentylacyjną. Przepis znajduje zastosowanie również przy montażu instalacji systemów alarmowych, przeciwpożarowych. W myśl decyzji łódzkiego DIS z 18.01.2012 r. instalacje te trwale ulepszają budynek i podnoszą jego wartość, a więc należy zaliczyć je do elementów modernizacyjnych.

Czynności objęte stawką 23% VAT

Jeśli roboty budowlane dotyczą domu jednorodzinnego o powierzchni większej niż 300 m2 lub lokalu mieszkalnego większego niż 150 m2, prace rozlicza się z zastosowaniem obu stawek – 8% i 23% – a ich proporcje ustala się na podstawie konkretnego metrażu. Każda faktura wystawiana przez usługodawcę dzieli się wówczas na 2 części z wyodrębnionymi stawkami podatku.

Prace przygotowawcze (projektowe, geodezyjne, kartograficzne) nie mieszczą się w definicji robót budowlanych, dlatego każda z powyższych usług objęta jest stawką 23% VAT, bez względu na typ budynku. Pełną stawkę VAT zapłacisz także za usługi inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.