Okna w biurze a BHP

04.05.2017

Prawidłowe oświetlenie i wentylacja lokalu to niezbędne warunki komfortowej, efektywnej pracy w biurze. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy regulują zasady montażu i użytkowania okien w pomieszczeniach biurowych.

Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach biurowych

Zasady oświetlenia pomieszczeń służbowych sformułowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów BHP. W myśl rozporządzenia, wszystkie pomieszczenia pracy stałej wymagają stałego dostępu światła dziennego. Pojęcie „pomieszczenie pracy stałej” oznacza tu lokale zajmowane przez tego samego pracownika w ciągu 4 lub więcej godzin dnia roboczego. Strumień światła musi być stały i równomierny, dostatecznie jasny, bez olśnień i tętnienia.

Wielkość okien a powierzchnia biura

Przepisy dotyczące liczby i rozmieszczenia okien zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. na temat warunków technicznych i usytuowania budynków służbowych. Wymiary okien oblicza się na podstawie powierzchni podłogi. Jeśli dany lokal przeznaczony jest na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić przynajmniej 1:8. Jeśli natomiast pomieszczenie wymaga światła dziennego ze względu na przeznaczenie, stosunek ten zmniejsza się do 1:12. Należy przy tym zaznaczyć, że powierzchnię okien obliczamy zawsze w świetle ościeżnic.

Zasady prawidłowego użytkowania okien

Jak stanowią ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, szyby okienne muszą być utrzymywane w bezwzględnej czystości. Przestrzeń wokół okien i świetlików należy zorganizować tak, by osoba sprzątająca miała do nich swobodny i bezpieczny dostęp. Jeśli okna mają służyć także wietrzeniu pomieszczenia, pracownicy muszą swobodnie sięgać do klamek z poziomu podłogi. Klamki i blokady powinny być łatwe i bezpieczne w obsłudze, a otwarte skrzydło okna nie może utrudniać poruszania się w pomieszczeniu.

Regulacja natężenia światła w pomieszczeniach biurowych

Oślepiające promienie słoneczne wpadające przez okna często zakłócają czytelność ekranów i monitorów. Aby temu zapobiec, należy wyposażyć okna w odpowiednie urządzenia regulujące napływ promieni słonecznych na stanowiska pracy. Najwygodniejszym rozwiązaniem są tu dopasowane żaluzje lub rolety. Jeśli okna służą także wietrzeniu pomieszczeń, w sezonie letnim warto rozważyć montaż moskitier – dzięki temu po otwarciu okna w lokalu nie pojawią się natrętne owady.